Gedragscode Losser Bewind BV.
In het Burgerlijk Wetboek (Boek 1, Titel 19, artikel 449)  is beschreven hoe een bewindvoerder moet handelen. In het Besluit Kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren, dat op 1 april 2014 in werking is getreden wordt dit verder uitgewerkt. Losser Bewind BV heeft dit besluit genomen als uitgangspunt voor onder meer onderstaande gedragscode.

Hulp

We behartigen de financiële belangen van de (meerderjarige) cliënten. Dit betekent dat we uw inkomsten en vermogen zo goed mogelijk beheren. Naast stabiliseren van uw financiële situatie zullen we alle mogelijkheden onderzoeken om uw inkomsten te verbeteren. Dit betekent dat we onderzoeken of u in aanmerking komt voor onder meer toeslagen, bijzondere bijstand en andere relevante regelingen, als u die (nog) niet ontvangt.

Dienstbaar

Bij alle beslissingen, overwegingen en adviezen die we nemen houden we rekening met uw recht op zelfbeschikking. We bespreken met u welke beslissingen we nemen en we houden daarbij zoveel mogelijk rekening met uw wensen en voorkeuren. Onze activiteiten zijn altijd volledig gericht op het behartigen van uw belangen en wat daar direct mee samenhangt.

We letten erop dat alle besluiten die we nemen enkel in uw belang zijn. Dit doen we zoveel mogelijk samen met u of dit besluit wordt in 'uw geest' genomen. Uw achtergrond, levensbeschouwing, normen en waarden en wensen staan hierin centraal.

Onafhankelijk

Wij vinden het belangrijk om niet uit het oog te verliezen dat ons contact met u een professioneel contact is. Bij alles wat wij namens u doen en/of namens u ondernemen moet het altijd duidelijk zijn dat wij onpartijdig zijn. Elke schijn van partijdigheid en/of belangenverstrengeling zullen wij vermijden.

Professioneel contact

We letten erop dat we in het contact met u niet persoonlijk betrokken raken, dat ons contact met u een beroepsmatig contact is. Daarom zullen we in ons contact met u een zekere afstand bewaren zodat we uw belangen niet uit het oog kunnen verliezen. Alleen dan kunnen we onze functie naar behoren uitoefenen, zoals de wetgever dat van ons vraagt.

Doelgericht

Wij zorgen ervoor dat onze werkzaamheden en gedragingen direct en aantoonbaar verband houden met de ons opgedragen wettelijke taken en verantwoordelijkheden.

Als het voor de uitoefening van het bewind noodzakelijk is werken we samen met anderen, altijd met inachtneming van de beroepscode, wet- en regelgeving en uw privacy. Daarnaast zijn we bereid tot uitwisseling van onze vakkennis en expertise ten gunste van onze beroepsgroep. We zijn bereid om professionele feedback te ontvangen, te geven en onze inzichten te toetsen aan die van anderen.

Wij houden onze kennis actueel door het volgen van onder meer (bij)scholingen en het bijwonen van trainingen en symposia.

Open

Wij zijn transparant in ons handelen.Wij geven inzage aan u, aan instanties die hier van rechtswege toe bevoegd zijn, aan instanties die ons handelen van rechtswege controleren en aan erkende instanties die informatie nodig hebben om uw belangen te kunnen behartigen. Als gevolg hiervan kunnen we zo goed mogelijk verantwoording afleggen over ons handelen, onze werkwijze en onze beweegredenen bij het nemen van beslissingen over het beheer van uw financiën.

Wij delen informatie enkel uit hoofde van ons beroep, enkel in uw belang en alleen voor het noodzakelijke doel. Als wij informatie over uw situatie heb ontvangen, gebruiken wij dit enkel voor het doel waarvoor de informatie is verstrekt. Wij gebruiken hiervoor de richtlijnen zoals die zijn vastgelegd in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Vertrouwen
Wij vinden een vertrouwensrelatie onmisbaar voor de uitoefening van onze taken. Daarom hebben we de plicht u en uw situatie goed te leren kennen. Wij nemen onze beslissingen zoveel mogelijk in gezamenlijk overleg met u. Wij maken afspraken met u over de manier waarop wij uw financiën gaan beheren en/of de manier waarop wij beslissingen nemen. Bij alles wat wij namens u doen houden wij rekening met onze wettelijke verplichtingen.

Als u niet in staat bent gebleken om in overleg met ons afspraken te maken dan zullen wij binnen het kader van onze bevoegdheden zo veel mogelijk in 'uw geest' namens u, uw belangen behartigen. Wij vinden het belangrijk dat u op ons kunt rekenen. Daarom houden wij ons aan de gemaakte afspraken.

Zorgvuldig

Bij alles wat wij namens u beslissen, uitvoeren, adviseren, voeren wij onze taken zo goed mogelijk uit. Wij maken een onafhankelijke belangenafweging en wij betrekken hierbij alle relevante informatie. Wij toetsen ons handelen aan relevante wet- en regelgeving en wij zorgen voor een correcte, inzichtelijke verwerking van onze werkzaamheden die voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen van onze beroepsgroep.

Integer

Het is natuurlijk mogelijk dat wij van u dingen te horen krijgen die tegen de wet zijn, die u schade toebrengen, die schade toebrengen aan anderen of die uw situatie onevenredig benadeelt.

Wij zullen dan met u bespreken welke oplossingsrichtingen er zijn, welke beslissing wordt genomen en met wie de gebeurtenis moet worden gedeeld om schade te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.

Wij hebben de plicht om alle gebeurtenissen zoals die beschreven staan in het Wetboek voor Strafrecht, te melden bij de politie. Wij zullen dit altijd vooraf met u bespreken.

Respect

Wij benaderen u met respect. Wij mengen ons niet anders of meer in uw privésfeer dan noodzakelijk is voor de uitoefening van het bewind. Bij alles wat wij namens u doen zullen we rekening houden met uw privacy.

U krijgt van ons tijdige en volledige informatie over uw bewind en de rechtsmiddelen die u ter beschikking staan.

Als wij worden opgeroepen als getuige, zullen wij ons per situatie afvragen of wij ons op grond van het voorgaande zullen beroepen op het wettelijke verschoningsrecht van getuigen.

Het is ons op geen enkele wijze toegestaan om intimiteiten met u te hebben. Ook is op geen enkele wijze toegestaan dat wij een persoonlijke relatie met u aangaan waardoor onze belangen verstrengeld raken en/of waardoor onze onafhankelijkheid en professionaliteit in gevaar wordt gebracht of de schijn hiervan wordt gewekt.

Wij nemen geen geschenken van u aan, niet financieel en niet in natura. Ook zullen we geen diensten verlenen, die onze onafhankelijkheid en integriteit aantasten of hiervan de schijn wekken.

Daar waar u in staat bent gebleken om, in overleg met onsj, beslissingen te nemen, krijgt u hiervoor de ruimte. Dit zal altijd plaatsvinden binnen het kader van onze professionele bevoegdheden en de met u gemaakte afspraken.

Wij nemen u serieus en wij gaan uit van uw persoonlijke kracht en kwaliteiten. Dit betekent niet alleen dat wij u zullen stimuleren om uw vaardigheden op het gebied van het beheren van uw financiën te versterken.  Het betekent ook dat als u zich verzet tegen een te nemen beslissing en/of onacceptabel gedrag vertoont, wij ons uiterste best zullen doen om de achtergrond ervan te achterhalen en belemmeringen weg te nemen. Als het nodig is worden er nieuwe afspraken gemaakt.

Grenzen

Dat wij u serieus nemen betekent ook dat wij grenzen stellen aan wat wij als acceptabel gedrag zien. Als u bijvoorbeeld ernstige bedreigingen jegens ons uit of ander ernstig grensoverschrijdend gedrag vertoont, zal hier altijd aangifte van worden gedaan bij de politie. Daarnaast zullen wij een verzoek indienen bij de kantonrechter om ons te ontslaan van onze taak als uw bewindvoerder.

Losser,  juni 2018

zorgen hulp rust