Losser 15 mei 2018

Identiteit
Losser Bewind BV verwerkt persoonsgegevens en financiële gegevens over u. Dat zijn ook bijzondere persoonsgegevens. De verwerking van die gegevens is noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichting om ons werk als bewindvoerder voor u te kunnen doen. We gaan zorgvuldig met uw gegevens om.
De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) vraagt dat van ons. En per 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ofwel de internationale General Data Protection Regulation (GDPR).  Maar ook onze beroepseer en de relatie met u als cliënt zijn belangrijke drijfveren om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij dat doen.

 

Gegevens die wij verwerken
Omdat wij privacygevoelige gegevens verwerken, hebben wij onze administratie aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (College Bescherming Persoonsgegevens). De Autoriteit Persoonsgegevens heeft onze administratie opgenomen onder meldingsnummer is aangevraagd. Daar kunt u ook een klacht in dienen als daar aanleiding voor is.

 

Waar wij de gegevens bewaren
Wij bewaren gegevens die wij van u zelf of van anderen krijgen. Die gegevens bewaren wij elektronisch in een beveiligde omgeving. Daarnaast liggen er gegevens vast in applicaties (computersystemen) die wij gebruiken. Met de leveranciers van die applicaties hebben wij een overeenkomst, waarin onder andere de beveiliging van de gegevens is afgesproken.

Alleen medewerkers van Losser Bewind BV en onze waarnemers, krijgen toegang tot uw gegevens.

 

Losser Bewind BV maakt gebruik van de volgende applicaties

Smart FMS, voor de primaire bedrijfsprocessen beschermingsbewind. Daarbij moet u bijvoorbeeld denken aan het vastleggen van persoonsgegevens, het bewaken van uw inkomsten en uitgaven, het verrichten van betalingen, het registreren van schulden en betalingsregelingen en het afleggen van verantwoording. Dit is een Online service.

Smart FMS is ook de leverancier van SmartKasboek. Hiermee kunt u uw banktransacties, begroting en dergelijke raadplegen. U krijgt van ons een gebruikersnaam en wachtwoord, waarmee u via de site van Losser Bewind BV kunt inloggen. Dit is een Online service.

Office van leverancier Microsoft B.V. te Schiphol (Nederlandse vertegenwoordiging), voor het werken met  volledige aanbod aan vertrouwde Office-applicaties. Dit is een lokale service.

Nextens van leverancier Reed Business Solutions BV te Amsterdam, voor het verwerken van aangiftes Inkomstenbelastingen.

Voor de elektronische communicatie met de Belastingdienst en de Rechtspraak wordt gebruikt gemaakt van een PKI-overheid certificaat. Deze zorgt voor encrypte communicatie tussen de door Losser Bewind BV gebruikte software en de portals van de Belastingdienst en de Rechtspraak.

Eset Internet Security, voor de bescherming van de computer tegen verschillende soorten dreigingen voor de gegevensbeveiliging, netwerkaanvallen, fraude en spam.

Internetbankieren van de bank(en), waar uw beheerrekening, leefgeldrekening en spaarrekeningen lopen.

Urenregistratie van Easy Template BV voor het registeren van de gewerkte uren door de medewerkers van het kantoor. Deze gegevens worden gebruikt voor de facturatie aan de klanten van het kantoor.

Alle online diensten zijn in Nederland gevestigd of binnen de EU. En daarmee adequaat verklaard als veilig voor de opslag van (persoons)gegevens.

We maken dagelijks back-ups om onze en uw gegevens veilig te stellen en te kunnen herstellen bij calamiteiten. De kopieën van de gegevens worden buiten kantoor opgeslagen.

 

Hoe lang wij de gegevens bewaren

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om het doel te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan de wettelijke bewaartermijn (van 7 jaar) na het laatste contact. In bijzondere gevallen kan dit ook 10 jaar zijn.

 

Delen met anderen
Losser Bewind BV zal alleen na uw schriftelijke toestemming informatie aan derden verstrekken. Ook kan Losser Bewind BV er voor kiezen de gevraagd informatie aan de klant/opdrachtgever te verstrekken, zodat deze het zelf aan derden kan verstrekken.

Losser Bewind BV  verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met of namens u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting c.q. het uitvoeren van de wettelijke taak. Tenzij uw belang er dringend om vraagt en/of u vanwege uw beperkingen geen toestemming kan geven.

Wij leggen verantwoording over het bewind af aan onze cliënt en aan de kantonrechter. Dat is zo in de wet bepaald. Wij leggen geen verantwoording af aan andere personen. In het kader van de verantwoording controleert onze accountant de juistheid en de volledigheid van alle gegevens. Deze krijgt voor dat doel toegang tot de dossiers.

De accountant heeft een geheimhoudingsplicht.

Als u wilt dat andere personen - bijvoorbeeld familieleden of hulpverleners - beschikken over uw bijzondere persoonsgegevens, dan geeft u ons schriftelijk of per email toestemming om die gegevens te delen. U kunt uw toestemming te allen tijde schriftelijk of per email weer intrekken, zonder opgaaf van reden.

 

Beeldmateriaal op de website
Losser Bewind BV maakt uitsluitend gebruik van foto’s en afbeeldingen, waarvan de rechten zijn gekocht (‘royalty free photos’) of die door eigen medewerkers zijn vervaardigd.

 

Klacht
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Wanneer uw gegevens onjuist blijken te zijn, zullen wij deze corrigeren. En als het onnodig blijkt om ze te bewaren, zullen wij ze verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar
info@losser-bewind.nl of naar Postbus 91, 7580 AB te Losser. Losser Bewind BV zal in maximaal vijf werkdagen na ontvangst van uw verzoek op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging
Losser Bewind BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Losser Bewind BV verzamelde persoonsgegevens en financiële gegevens, neem dan contact op met Losser Bewind BV via info@losser-bewind.nl of naar Postbus 91, 7580 AB te Losser.

www.losser-bewind.nl is een website van Losser Bewind BV en staat ingeschreven in het Handelsregister.

 

Wijziging privacy statement
Losser Bewind BV kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 15 mei 2018. Oudere versies van onze privacyverklaring zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.

zorgen hulp rust