Kennismaking

Als iemand zich meldt voor beschermingsbewind dan vindt er een kennismakingsgesprek plaats. In dit gesprek wordt besproken wat de problemen en/of wensen zijn van de cliënt en welke dienstverlening Losser Bewind BV hiervoor kan bieden. Dit is altijd maatwerk.

Verzoek tot onder bewindstelling

Als in overleg besloten wordt dat er een verzoek tot onderbewindstelling wenselijk is dan wordt samen met de cliënt het verzoek ingevuld. Ook de andere documenten, welke ingevuld moeten worden, worden samen met de cliënt besproken en ingevuld. Soms moet ook de familie instemmen met het feit dat iemand onder bewind wordt gesteld. Als alles compleet is kan het worden opgestuurd naar de kantonrechter. De bewindvoerders van Losser Bewind BV houden de regie in dit proces.

Instelling van bewind

Als de kantonrechter het verzoek heeft beoordeeld kan hij besluiten het bewind in te stellen. Zowel de cliënt als de bewindvoerder krijgen hiervan een beschikking. Met deze beschikking kan de bewindvoerder naar derden aantonen dat hij is benoemd en daarmee kan hij alles regelen in het belang van de cliënt.

Zelfredzaamheid

De cliënt heeft een rekening bij een bank en deze rekening noemen we een beheerrekening. Op deze rekening komt het al het inkomen binnen. Denk aan het loon, de zorgtoeslag, de huurtoeslag etc.. De cliënt kan niet meer over deze rekening beschikken. De bewindvoerder krijgt toegang tot deze rekening en betaalt hier mee de vaste maandelijkse lasten.

Er wordt voor de cliënt een nieuwe bankrekening geopend. Dit noemen we een leefgeldrekening. Op deze rekening wordt, in overleg, per week een bedrag gestort voor het doen van de boodschappen. Eventuele extra uitgaven kunnen ook op deze rekening worden gestort. Hiermee kan de cliënt zelfstandig omgaan. Indien mogelijk wordt dit geen weekgeld, maar wordt dit maandelijks betaald. Dit is een begin naar zelfredzaamheid. Het is misschien weer mogelijk dat iemand na verloop van tijd weer zelfstandig zijn eigen financiën kan beheren.

Rekening en Verantwoording

Een keer per jaar moet de bewindvoerder Rekening en Verantwoording afleggen over zijn werkzaamheden. In principe doet hij dit aan de cliënt en wordt dit samen besproken waarna het naar de kantonrechter wordt opgestuurd. De kantonrechter beoordeelt of het allemaal op een juiste manier is uitgevoerd. Alleen als de cliënt niet in staat is om dit te begrijpen wordt dit niet met de cliënt besproken, maar wordt het met een toelichting direct aan de kantonrechter gestuurd.

Opheffing van het bewind

Jaarlijks wordt er met de cliënt gekeken of bewindvoering nog wenselijk is. Komen we samen, na een periode waarbij gekeken is naar de zelfredzaamheid, tot de conclusie dat bewind niet meer nodig is, dan wordt er in overleg een verzoek tot opheffing van het bewind naar de kantonrechter gestuurd.

Daarnaast kunnen dezelfde mensen die een bewind kunnen aanvragen ook een verzoek doen tot opheffing van het bewind.

Bereikbaarheid

Losser Bewind BV is op meerdere manieren bereikbaar, hiervoor verwijzen we naar de contact pagina.

NBPB

De bewindvoerders van Losser Bewind BV zijn volwaardig-lid van de NBPB, de Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Bewindvoerders. Hiermee voldoen ze aan de kwaliteitseisen van de Beroepsverening.

Om hier aan te kunnen voldoen moet de bewindvoerder zijn goedgekeurd door het Landelijk Kwaliteitsbureau (LKB) van de Rechtspraak. Het LKB toetst jaarlijks of de bewindvoerders nog voldoen aan de steeds scherpere eisen die aan hen worden gesteld. Dit zijn eisen aan de opleiding, bijscholing, werkprocessen, etc. Daarnaast stelt de NBPB ook nog aanvullende eisen.

Losser Bewind BV hanteert de klachtenregeling van de NBPB.

zorgen hulp rust